Hotline : 089-701-6262 / 081-890-3532

ถามตอบข้อสงสัย


• เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้าน
การสร้างบ้าน ติดคลอง ติดแม่น้ำ ติดทะเล
การสร้างบ้านติด แม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล ตามกฎหมาย การสร้างบ้าน นั้นมีกฎข้อห้ามการสร้างบ้านไว้ เพื่อปกป้อง หรือป้องกัน ความสูญเสีย และเสียหายต่อธรรมชาติ ซึ่งกฎหมายได้ระบุห้ามก่อสร้างไว้ ดังนี้

1.การสร้างบ้าน ติดแหล่งน้ำสาธารณะที่แคบกว่า 10 เมตร ต้องสร้างบ้านห่างจากเขตอย่างน้อย 3 เมตร
2.การสร้างบ้าน ติดแหล่งน้ำสาธารณะที่กว้างกว่า 10 เมตร ต้องสร้างบ้านห่างจากเขตอย่างน้อย 6 เมตร
3.การสร้างบ้าน ติดแหล่งน้ำสาธารณะที่ใหญ่ๆ เช่น ทะเลสาบ หรือทะเล นั้น ต้องสร้างบ้านห่างจากเขตอย่างน้อย 12 เมตร
แต่ในบางกรณียังสามารถก่อสร้างติดกับแหล่งน้ำได้ แต่ก็ต้องขออนุญาตก่อสร้างก่อน เช่น สะพาน เขื่อน รั้ว ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ เป็นต้น


• การดู ฮวงจุ้ย ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ
การสร้างบ้านในปัจจุบัน ผู้ปลูกบ้านบางรายให้ความสำคัญกับการดู ฮวงจุ้ย หรือทิศทางของตัวบ้านก่อนสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆ หรือการหันหน้าของตัวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะจ้างซินแสที่เชี่ยวชาญหรือมีชื่อเสียงในการดู ฮวงจุ้ย แต่ซึ่งก็มีบางรายก็สามารถดู ฮวงจุ้ย ได้เองแบบคร่าวๆ หรือดูแบบชาวบ้านๆ พอสรุปได้ง่ายๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ที่ดินไม่ควรอยู่ในทิศที่มีถนนวิ่งเข้าหา
2.ที่ดินไม่ควรเป็นรูปถุง หรือ หน้ากว้างหลังแคบ
3.หน้าที่ดินอิงน้ำและหลังพิงเขา ยกเว้นแต่ถ้าเป็นสายน้ำพุ่งเข้าหาที่ดินจะไม่ดี
4.ประตูหน้าต้องไม่ตรงกับประตูหลังโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นจะไม่ดี
5.ห้ามจอดรถหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใต้ห้องนอนใหญ่
6.ห้ามมีแนวคานขวางบนเตียงนอน

ดังนั้นแล้วหากต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากกว่านี้คงต้องจ้างซินแสมาดูว่าเข้ากับลักษณะเจ้าของ วันเดือนปีเกิดเจ้าของ หรือดวงของเจ้าของเป็นต้น


• ฤกษ์เสาเอกเขานับกันตรงไหน
ฤกษ์ลงเสาเอกสมัยโบราณคือเวลาที่เรานำเสาหลักของบ้านหย่อนลงสู่หลุมที่ขุดเตรียมเอาไว้ จัดเสาให้ตั้งตรงและใช้ไม้ค้ำยันค้ำไว้ เอาดินกลบหลุมใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกินชั่วยาม แต่ในปัจจุบันการสร้างบ้านได้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ซึ่งปัจจุบันต้องมีการตอกเสาเข็ม ต้องมีการเทฐานราก ทำตอม่อ แล้วจึงจะขึ้นเสาโผล่พ้นดินได้ ขั้นตอนการสร้างบ้านมากขึ้น จึงไม่รู้ว่าต้องนับขั้นตอนไหนที่เรียกว่าขึ้นเสาเอก เพื่อจะเอาเวลาที่ดีที่สุดที่จะหามาได้เพื่อทำพิธี ดังนั้น ฤกษ์ ลงเสาเอก สรุปได้ดังนี้

1.ยึดถือเวลาตอกหรือเจาะ เสาเข็มต้นแรก หรือเวลาที่ตอกหรือเจาะ เสาเข็มที่กำหนดขึ้นเองว่าเป็นเสาเอก เรียกว่า ฤกษ์เข็มเอก
2.ยึดเวลาที่คอนกรีตฐานราก โดยจะทำฐานรากพร้อมตอม่อ ต้นที่ถูกกำหนดขึ้นเอง ซึ่งจะเรียกว่า ตอม่อเอก หรือ เสาสั้นเอก
แหล่งที่มา: หนังสือร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง ของ อาจารย์ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์


• การสร้างบ้าน การขอเลขประจำบ้าน และการรื้อถอนบ้าน
บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของคนเรา การมีบ้านเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มชีวิตใหม่ที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นการปลูกสร้างบ้าน ที่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จึงเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตในฐานะเป็นพลเมืองดี และเสริมสร้างความดีงามแก่จิตใจ


• ขั้นตอนในการปลูกสร้างบ้าน
ในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือกฎหมายผังเมืองบ้าน หรืออาคารที่จะปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุญาต แบบแปลน เสียก่อน และจะสร้างเกินกว่าแบบที่ได้รับอนุญาตไม่ได้ โดยยื่นคำร้องได้ที้สำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา และสำนักงานเขต หรือกรุงเทพมหานคร อำเภอ และสำนักงานสุขาภิบาล แล้วแต่กรณี บริเวณนอกเขตควบคุม บ้านหรืออาคารที่จะปลูกสร้างไม่ต้องขออนุญาตสามารถปลูกสร้างได้เลย


• หลักฐานที่จะต้องนำไปแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้าน

  • หนังสือหรือเอกสารการได้รับอนุญาตการปลูกสร้างบ้าน หรืออาคาร (เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายผังเมือง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวของผู้แจ้งกรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ และหนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) ไปแสดงด้วย
  • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า (ถ้ามี)
  • ผู้แจ้งให้ยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งพร้อมหลักฐานที่นำไปแสดง
  • เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการสร้างบ้าน ใหม่แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่นำไปแสดง• วิธีการรับแจ้ง
เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการสร้างบ้าน ใหม่แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่นำไปแสดง เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ก็ให้กำหนดเลขประจำบ้านให้พร้อมกับจัดทำทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านต่อไป โดยจะมอบสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการในเรื่องการย้ายบุคคลเข้ามาอยุ่ในทะเบียนบ้านในโอกาสต่อไป หรือจะดำเนินการในคราวเดียวกันก็ได้ ส่วนเลขประจำบ้านที่นายทะเบียนกำหนดให้นั้น ให้เจ้าบ้านไปจัดทำเลขประจำบ้านติดไว้ที่หน้าบ้านหรือที่รั้วบ้านซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง


• การรื้อถอนบ้านซึ่งมีเลขประจำบ้าน
เมื่อได้มีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารโดยไม่ประสงค์จะปลูกสร้างใหม่ในที่ดินนั้นอีก หรือรื้อเพื่อไปปลูกสร้างที่อื่น ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อถอนเสร็จ พร้อมกับนำสำเนาทะเบียนบ้านคืนแก่นายทะเบียนด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หมายเหตุ : การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

แหล่งที่มา กระทรวงมหาดไทย

 

 
 
 
 

  Home | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ถามตอบข้อสงสัย | แหล่งความรู้ | ติดต่อเรา
   
  สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้ 2008-2019 โดย บริษัท ณ องศาเหนือ จำกัด
- สาขาเชียงใหม่ 1/9 ซอย13 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Hotline:089-701-6262(สถาปนิก),081-8903-532 Office Tel/Fax: 053-321864, Line id : sydeeker
Email: northofthailand@gmail.com ,norththaibuilder@gmail.com